Comunicació prèvia d'instal·lacions fotovoltaiques en sòl urbà

d'autoconsum que aprofitin l'energia solar


D’acord al Text Refós de la Llei d’Urbanisme:

Article 187. Actes subjectes a llicència urbanística:

o) Les instal·lacions de producció d’energia elèctrica, excepte les relatives a la instal·lació de panells solars fotovoltaics, en els termes que estableix l’article 9bis.

Article 187bis. Actes subjectes a comunicació prèvia

h) Les instal·lacions de producció d’energia elèctrica mitjançant panells solars fotovoltaics en els termes que estableix l’article 9 bis.

Article 9bis. Normes d’aplicació directa sobre instal·lacions per a l’aprofitament de l’energia solar i la rehabilitació d’edificacions.

1. S’admet la implantació de les instal·lacions per a l’aprofitament de l’energia solar mitjançant captadors solars tèrmics o panells fotovoltaics, sense necessitat de modificar el planejament urbanístic, en els casos següents:

a) Sobre la coberta de les edificacions i altres construccions auxiliars d’aquestes, incloses les pèrgoles dels aparcaments de vehicles, quan les instal·lacions no superin el metre d’alçada des de la coberta plana o, en cas de coberta inclinada, quan els captadors o els panells s’hi ubiquin adossats en paral·lel.

b) Als espais de les parcel·les en sòl urbà, no ocupats per les edificacions i altres construccions auxiliars d’aquestes, quan les instal·lacions es destinin a reduir la demanda energètica de l’edificació i no superin el metre d’alçada des de la rasant del sòl ni comportin una ocupació de la parcel·la superior al 25% de la seva superfície edificable.

2. Els projectes d’obres per a la rehabilitació d’edificacions preexistents poden comportar l’autorització per ocupar, mentre subsisteixi l’edificació, sòls reservats a sistemes urbanístics o terrenys privats no edificables que siguin indispensables per instal·lar ascensors o altres elements relacionats amb l’accessibilitat de les persones, o per reduir com a mínim el 30% de la demanda energètica anual destinada a calefacció o la refrigeració de l’edifici d’acord amb el que estableix la legislació en matèria de sòl, sempre que:

a) Sigui inviable tècnicament o econòmicament qualsevol altra solució

b) No es perjudiqui sensiblement la funcionalitat del sistema urbanístic afectat o les condicions de ventilació, assolellament i vistes de les edificacions veïnes.

En aquests supòsits no és necessària la modificació del planejament urbanístic.

3. En els casos als quals fan referència els apartats 1 i 2, els espais ocupats per les instal·lacions esmentades no computen a efectes d’aplicar les determinacions dels plans urbanístics que regulen l’edificació de la parcel·la que puguin impedir la seva implantació.

4. No són aplicables les normes d’aplicació directa que estableix aquest article quan siguin incompatibles amb les normes de protecció de patrimoni cultural o urbanístiques.

 

 • Organisme competent/responsable: Ajuntament d’Avià
 • Àrea tramitadora: Serveis Tècnics
 • Classificació temàtica: Urbanisme, activitats i medi ambient
 • Qui ho pot demanar? La persona interessada o un representant autoritzat/acreditat
 • Quan? Amb caràcter previ al començament de les obres.
 • Termini de la sol·licitud: Les comunicacions prèvies relatives a l’execució de les instal·lacions no són vàlides si no indiquen els terminis màxims per començar-les i acabar-les en proporció a la seva entitat i d’acord amb el que estableixin les ordenances municipals sobre ús del sòl i edificació. Els terminis esmentats es prorroguen per la meitat si la persona interessada ho comunica abans que hagin transcorregut. Si transcorren els terminis màxims indicats en una comunicació prèvia per començar o acabar les obres, incloses les seves pròrrogues respectives, sense que hagin estat iniciades o finalitzades, la persona interessada resta inhabilitada per començar-les o continuar-les, segons correspongui, sens perjudici que pugui presentar una nova comunicació prèvia.
 • Requisits previs: No cal complir cap requisit específic.
 • Temps de tramitació: No hi ha resolució.
 • Silenci administratiu: No opera
 • Documentació necessària:
 1. Comunicació prèvia d’acord amb el model normalitzat.
 2. Dades acreditatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica-NIF)
 3. Justificant del pagament de les taxes (la liquidació de la taxa corresponent al tràmit us l’enviarà l’Ajuntament per a que pugueu efectuar el pagament)
 4. Descripció de les obres (plànol emplaçament, Fitxa cadastral, Memòria Tècnica)
 5. Pressupost desglossat
 6. Declaració responsable de l'empresa instal·ladora (model normalitzat de l’Ajuntament d’Avià)
 • Preu: Segons les ordenances municipals.
 • Mitjans de pagament: Els que s'indiquin en la notificació de la liquidació.
 • Normativa:
 • Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de protecció de la legalitat urbanística.
 • Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals -ROAS-.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.
 •  Vies de reclamació: Les ordinàries del procediment administratiu.
 • Altra informació d’interès:

- Quan el servei tècnic municipal, en comprovar les dades consignades a la declaració responsable detecti qualsevol inexactitud, falsedat o omissió ho posarà en coneixement de la persona titular, que disposarà del termini d’un mes per corregir-la i/o perfeccionar-la, sens perjudici del dret a presentar al·legacions en el termini de 15 dies a comptar de la notificació i de les responsabilitats a les quals s’hagués de fer front.

 - L’Ajuntament podrà incorporar la instal·lació en un pla d’inspecció per a verificar el compliment dels requisits i la normativa sectorial aplicable. En cas que es constati algun incompliment s’iniciarà un procediment d’esmena d’una durada màxima de dos mesos, que no comportaria la suspensió de la instal·lació tret que hi hagués risc per a les persones, els béns o el medi ambient. 

Aquest procediment d’esmena té una durada màxima de 2 mesos i és independent i compatible amb un possible procediment sancionador, i supletori en els casos en què la normativa sectorial no estableixi un procediment específic.

 

Per internet:

Cal que empleneu la Comunicació prèvia, la Declaració responsable de l'empresa instal·ladora, escanegeu la documentació necessària i ho adjunteu tot a la instància genèrica. 

Iniciar el tràmit

Presencialment:

Oficines municipals: Av. Pau Casals, 22 de dilluns a divendres de 8 h. a 15 h. Portar omplerta la documentació necessària.

 Per correu postal: enviant tota la documentació a:

Ajuntament d’Avià

Av. Pau Casals, 22

08610 Avià

 

Darrera actualització: 17.05.2022 | 14:41
Darrera actualització: 17.05.2022 | 14:41