Ordenances Fiscals

Ordenances Fiscals vigents 2024


Enllanç d'interès - Organisme Gestió Tributària -

 

Índex:

 

Ordenança.1

Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic

Impost sobre béns immobles - IBI

Ordenança.2

Impost sobre activitats econòmiques - IAE

Ordenança.3

Impost sobre vehicles de tracció mecànica - IVTM

Ordenança.4

Impost sobre l'increment de valor del terreny de naturalesa urbana

Ordenança.5

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

Ordenança.6

Reguladora de contribucions especials

Ordenança.7

Derogada

Ordenança.8

Taxa per prestació servei en cementiris i  altres serveis fúnebres

Ordenança.9

Taxa per llicència d'autotaxi

Ordenança.10

Taxa per expedició de documents administratius

Ordenança.11

Reguladora de preus públics: CD, Menjador, Act.esport., lloguer pistes, cursets, Autocarav.

Ordenança.12

Taxa aprofitament especial domini públic a favor empreses explotadores de serveis…

Ordenança.13

Taxa ocupació terreny públic amb mercaderies, material construcció, runes, bastides…

Ordenança.14

Taxa ocupació terreny públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa

Ordenança.15

Taxa ocupació terreny públic amb parades mercat, atraccions, espectacles, rodatge…

Ordenança.17

Taxa per prestació servei escola bressol

Ordenança.18

Taxa per prestació servei piscina municipal

Ordenança.19

Taxa per prestació servei teleassistència, banc d'ajuts tècnics per els Ajuntaments

Ordenança.20

Taxa reguladora per entrades de vehicles (guals), càrrega i descàrrega mercaderies...

Ordenança.21

Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament

Ordenança.22

Taxa per serveis d'intervenció administrativa (informes) …

Ordenança.23

Taxa per la utilització d'instal·lacions municipals per actes lúdics, culturals i esportius

Ordenança.24

Taxa per llicències o comprovacions d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme

Darrera actualització: 17.01.2024 | 13:44

Documents

Ordenança Fiscal 1 - Impost sobre els béns immobles - IBI
125.14KB
Ordenança Fiscal 2 - Impost sobre activitats econòmiques - IAE
97.05KB
Ordenança Fiscal 3 - Impost sobre vehicles de tracció mecànica - IVTM
305.51KB
Ordenança Fiscal 4 - Impost sobre increment valor del terreny de naturalesa urbana
146.68KB
Ordenança Fiscal 5 - Impost sobre construccions, instal·lacions i obres - ICIO
123.1KB
Ordenança Fiscal 6 - Impost sobre contribucions especials
117.25KB
Ordenança Fiscal 8 - Taxa prestació servei de cementiris i altres serveis fúnebres
60.2KB
Ordenança Fiscal 9 - Taxa per llicència d'autotaxi
19.69KB
Ordenança Fiscal 10 - Taxa per expedició de documents administratius
28.35KB
Ordenança Fiscal 11 - Reguladora de preus públics
99.43KB
Ordenança Fiscal 12 - Taxa aprofitament especial domini públic a favor d'empreses explotadores de serveis
67.54KB
Ordenança Fiscal 13 - Taxa per ocupació terreny públic per mercaderies, material construcció, runes, bastides...
239.35KB
Ordenança Fiscal 14 - Taxa ocupació terreny públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa
233.68KB
Ordenança Fiscal 15 - Taxa ocupació terreny públic amb parades de mercat, atraccions, espectacles,...
242.47KB
Ordenança Fiscal 17 - Taxa prestació servei escola bressol
57.36KB
Ordenança Fiscal 18 - Taxa prestació servei piscina municipal
54.62KB
Ordenança Fiscal 19 - Taxa prestació servei teleassistència, banc d'ajuts tècnics per els Ajuntaments
97.79KB
Ordenança Fiscal 20 - Taxa reguladora de guals, càrrega i descàrrega mercaderies...
73.58KB
Ordenança Fiscal 21 - Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament
51.83KB
Ordenança Fiscal 22 - Taxa serveis d'intervenció administrativa (informes)
35.25KB
Ordenança Fiscal 23 - Taxa per utilització d'instal·lacions municipals
109.63KB
Ordenança Fiscal 24 - Taxa per llicències o comprovacions d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme
61.73KB
Ordenança Fiscal 0 - Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació d'ingressos de dret públic
230.34KB
Darrera actualització: 17.01.2024 | 13:44