Comunicació primera ocupació d'un edifici

Aquest tràmit us permet sol·licitar la primera ocupació d’un edifici de nova construcció o que hagi estat objecte de modificació substancial o d’ampliació.


Si es tracta d'una sol·licitud de primera ocupació de la totalitat de l'edifici, es tramitarà seguint el règim de comunicació prèvia.

Documentació que cal aportar junt amb el model de comunicació primera ocupació:

  • Certificat final d’obra i habilitat, expedit per la direcció facultativa de les obres, d’acord amb el que estableix la llei 38/1999, del 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació, visat pel col·legi professional competent,
  • Certificat de compliment del programa de control de qualitat (annex 1 CTE)
  • Certificat de modificacions de projecte (annex 2 CTE)
  • Documentació gràfica i/o escrita de totes aquelles modificacions que s’hagin realitzat durant l’obra i que no hagin estat objecte de modificació de la llicència concedida.
  • Acreditar la presentació de la declaració cadastral de la nova construcció (model 900D)
  • Certificat d'eficiència energètica d'edifici acabat.
  • Liquidació de taxa, segons ordenança fiscal número 10, epígraf 2 . 4 (Per cada expedició de llicència de primera ocupació: 50,00€ per cada habitatge)
Darrera actualització: 25.01.2023 | 09:40
Darrera actualització: 25.01.2023 | 09:40