APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PUNTUAL (POUM) PER CORREGIR ERROR SOBRE CONDICIONS EDIFICATÒRIES FINCA C/ MONTSERRAT

Dimarts, 7 de febrer de 2023

Aprovada inicialment la proposta de modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) al carrer Montserrat, redactat a instàncies d’aquest Ajuntament per l’arquitecte contractat per l’Ajuntament el Sr. Salvador Travesa Justo, consistent en corregir l’error detectat al planejament pel que fa a les condicions edificatòries d’una finca del carrer Montserrat, dins del nucli urbà d’Avià, de conformitat amb els articles 85 i 86 bis del Text Refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, i amb l'article 23 de la Llei 6/2009, de 28 d'abril, d'Avaluació Ambiental de Plans i Programes, se sotmet a informació pública pel termini de quaranta-cinc dies hàbils, estant a la disposició dels interessats.

Darrera actualització: 7.02.2023 | 09:40