MODIFICACIÓ (POUM) EN EL SECTOR PMU-2ª DEL NUCLI HISTÒRIC

Dilluns, 29 de gener de 2024

Aprovada inicialment el projecte de modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) en el sector PMU-2ª del nucli històric reduint l’àmbit i ajustat els límits del pla de millora urbana PMU-2ª del nucli històric d’Avià, promogut per l’Ajuntament d’Avià i redactat per l’arquitecte Sr. Oleguer Ribera Fuentes, consistent en la redefinició de l’àmbit del sector PMU-2a “nucli històric” (2015), a fi d’ajustar-se a la realitat existent i en un futur, facilitar el desenvolupament del PMU, de conformitat amb els articles 85 i 86 bis del Text Refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, i amb l'article 23 de la Llei 6/2009, de 28 d'abril, d'Avaluació Ambiental de Plans i Programes.

Darrera actualització: 30.01.2024 | 11:51