Ordenances Fiscals

Ordenances Fiscals vigents 2023

Clicar el document pdf adjunt  per veure el contingut de les ordenances fiscals.

Índex:

Ordenança.1

Impost sobre béns immobles - IBI

Ordenança.2

Impost sobre activitats econòmiques - IAE

Ordenança.3

Impost sobre vehicles de tracció mecànica - IVTM

Ordenança.4

Impost sobre l'increment de valor del terreny de naturalesa urbana

Ordenança.5

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

Ordenança.6

Reguladora de contribucions especials

Ordenança.7

Derogada

Ordenança.8

Taxa per prestació servei en cementiris i  altres serveis fúnebres

Ordenança.9

Taxa per llicència d'autotaxi

Ordenança.10

Taxa per expedició de documents administratius

Ordenança.11

Reguladora de preus públics: CD, Menjador, Act.esport., lloguer pistes, cursets, Autocarav.

Ordenança.12

Taxa aprofitament especial domini públic a favor empreses explotadores de serveis…

Ordenança.13

Taxa ocupació terreny públic amb mercaderies, material construcció, runes, bastides…

Ordenança.14

Taxa ocupació terreny públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa

Ordenança.15

Taxa ocupació terreny públic amb parades mercat, atraccions, espectacles, rodatge…

Ordenança.17

Taxa per prestació servei escola bressol

Ordenança.18

Taxa per prestació servei piscina municipal

Ordenança.19

Taxa per prestació servei teleassistència, banc d'ajuts tècnics per els Ajuntaments

Ordenança.20

Taxa reguladora per entrades de vehicles (guals), càrrega i descàrrega mercaderies...

Ordenança.21

Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament

Ordenança.22

Taxa per serveis d'intervenció administrativa (informes) …

Ordenança.23

Taxa per la utilització d'instal·lacions municipals per actes lúdics, culturals i esportius

Ordenança.24

Taxa per llicències o comprovacions d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme

Darrera actualització: 23.01.2023 | 10:28
Darrera actualització: 23.01.2023 | 10:28