Subvenció arranjament d'habitatges adscrits a la borsa comarcal

Dimarts, 28 de març de 2023

Concessió de subvencions per a l'adequació i millora de les condicions d'habitabilitat i accessibilitat d'habitatges desocupats, adscrits a la borsa d'habitatges.

L'objecte de la convocatòria és regular i establir els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació, concessió, cobrament i justificació de les Subvencions que atorgui l'Ajuntament, destinades a promoure l'adequació d'habitatges buits del parc privat d'habitatges d’Avià i fomentar les condicions d'habitabilitat i accessibilitat d'aquests habitatges, per poder-los destinar a lloguer, mitjançant el Programa de Borsa d'Habitatge Social de l'Ajuntament d’Avià, gestionat per l’Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal del Berguedà.

Les subvencions concedides s’hauran de destinar a finançar les obres de reforma i condicionament d'habitatges d’Avià, quant a habitabilitat i accessibilitat durant que es realitzin durant l'any 2023 i s’atorgaran segons estricte ordre d’entrada de les sol·licituds i fins a l’esgotament del crèdit pressupostari sempre i quan es presentin en el termini previst en la convocatòria.
L’import de la subvenció anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària 1522/48000 del pressupost de l’exercici 2023 amb un import de 20.000 €.

La quantia de la subvenció es fixarà per a cada sol·licitud en l’acord de concessió i serà d’un màxim d’un 50% del pressupost elegible, amb un import màxim de 10.000 EUR.

El termini de presentació de les sol·licituds s’iniciarà a partir de l’endemà de publicació de la convocatòria a la web de l’Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província i finalitzarà amb l’esgotament de la consignació pressupostària, finalitzant en tot cas amb data 30 de setembre de 2023.

Darrera actualització: 29.03.2023 | 10:13