Actuació per conservar la fauna autòctona de Graugés

Divendres, 4 de novembre de 2022

L’estany de Graugés ha estat sempre una zona d’oci i d’activitats pels habitants del voltant i visitants. Durant aquest estiu, s'ha dut a terme una nova actuació de gestió per a la conservació de la fauna autòctona en aquest medi natural. 

En aquesta actuació s'ha fet: una campanya de control d’espècies invasores, (peixos, crancs, visó americà i tortugues de Florida). Instal·lació d'illes flotants de vegetació aquàtica, un total de 6 illes flotants de 2m x 1m, cadascuna per tal d’incrementar els refugis de fauna a dins l’Estany, prioritàriament rèptils aquàtics, amfibis i la nidificació i repòs d’aus aquàtiques, aconseguint una millor oxigenació i desnitrificació de l’estany. Instal·lació de 2 panells explicatius de la zona tancada de nidificació, en una zona del llac hi ha un espai reservat a la nidificació de les aus. Tot i que, en general, és  una zona que cada vegada es respecta més per part dels usuaris de l’estany, creiem convenient instal·lar dos panells explicatius de perquè s’ha de mantenir i respectar aquesta zona.

D’aquesta manera s’informa degudament sobre la prohibició d’entrar-hi i es consciencia als   visitants de la necessitat de mantenir la biodiversitat d’aquest espai natural. Recuperació de fauna autòctona, s’ha anat introduint fauna autòctona a l’estany. La fauna introduïda procedia de la cria en captivitat al Centre Camadoca, que ADEFFA gestiona a Santa Maria de Merlès i dels centre de recuperació de fauna salvatge de Torreferrussa. S’han alliberat principalment ocells i mamífers, un total de 88 animals en total.

Només quan al llac hagi baixat efectivament el nombre d’espècies invasores es pot plantejar la introducció d’espècies autòctones com el barb (Barbus haasi), la bagra (Squalius laietanus), la nàiade autòctona i vulnerable (Unio mancus) i afavorir hàbitats per les nàiades ja existents (Anodonta anatina), amfibis i rèptils autòctons; si es fes abans, aquestes introduccions no tindran èxit.

L'Ajuntament d'Avià ha estat beneficiari de l'ajut per a la conservació  de la fauna autòctona i millora d'usos a l'estany de Graugés  de la convocatòria de subvencions als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i espècies, en el programa de desenvolupament rural de Catalunya (operació 04.04.01) per un import de 12.694,30€ (43% FEADER i 57% del Departament d'Acció Climàtica)

Aquesta actuació s'ha dut a terme  amb el suport de la Generalitat de Catalunya

Darrera actualització: 4.11.2022 | 09:35